adwokat radca prawny

adwokat Słupsk - na sprzedaż GSM 692851633


Adwokaci online

Kategorie

Adwokat Bytów
Kancelaria Miastko
Porady prawne Słupsk, prawo karne Słupsk

PRAWO PRACY
07.12 | Charakter prawny wystąpienia
W artykule omówiono charakter prawny wystąpienia organu Państwowej Inspekcji Pracy, zwracając uwagę na błędy w orzecznictwie sądów administracyjnych, które przy orzekaniu pomijają wiążące Polskę prawo międzynarodowe.
03.12 | Wynagrodzenie za czas gotowości do pracy
25.11 | Ograniczenie pracy w niedziele i święta

07.12 | Urlop w okresie wypowiedzenia
07.12 | Praca w niedzielę


W kategorii: Artykuły | eBooki | Pytania i odpowiedzi

»Artykuły

Ilość: 146 | Wyświetlono: 1-10

Strona: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Opublikowane: 20.03.2016
Charakter prawny dokumentacji osobowej pracownika
W artykule omówiono problemy dotyczące charakteru prawnego dokumentacji osobowej pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem obowiązku jej rzetelnego prowadzenia i ewentualnych skutków prawnych płynących dla pracodawcy na wypadek zaistnienia określonych nieprawidłowości w zapisach dokumentacyjnych.
Opublikowane: 13.03.2016
Czas pracy pracowników pełniących dyżur medyczny – część 4
W artykule kontynuowana jest problematyka czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej, dotycząca zagadnień związanych z maksymalnym wymiarem tygodniowego czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne, w tym kwestie związane z długością okresu rozliczeniowego czasu pracy i sposobem rekompensaty za pracę w niedziele i święta.
Opublikowane: 11.03.2016
Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 2
W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono używane przez ustawodawcę zwroty pod kątem ich zrozumienia z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika i prawa pracodawcy do dokonywania zmian charakteru zatrudnienia pracownika oraz tworzenia zasad wynagradzania.
Opublikowane: 05.03.2016
Prawo pracownicy do emerytury
W artykule omówiono skrótowo kwestię prawa pracownicy do przejścia na emeryturę na zasadach ogólnych, zwracając szczególną uwagę na obowiązek informacyjny ciążący na pracodawcy, oraz swobodę decydowania kobiety o momencie przejścia na emeryturę w granicach do osiągnięcia 65 roku życia.
Opublikowane: 27.02.2016
Charakter niektórych terminów w Kodeksie pracy
W artykule omówiono charakter prawny terminów z Kodeksu pracy dotyczących dopuszczalności złożenia oświadczeń woli na okoliczność rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę lub pracownika.
Opublikowane: 22.02.2016
Jeszcze o niedopuszczalności weksla w stosunku pracy
W artykule podjęto problematykę niedopuszczalności stosowania weksla do stosunku pracy, polemizując z artykułem P. Węża pt. Zobowiązanie wekslowe w prawie pracy (na tle zagadnienia odpowiedzialności materialnej pracownika), zamieszczonym w miesięczniku „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” nr 12 z 2007 r.
Opublikowane: 16.02.2016
Kwalifikacje zawodowe pracownika – część 1
W artykule przeanalizowano znaczenie pojęcia „kwalifikacje” używanego w dwudziestu artykułach Kodeksu pracy. Omówiono używane przez ustawodawcę zwroty pod kątem ich zrozumienia z punktu widzenia sytuacji prawnej pracownika i prawa pracodawcy do dokonywania zmian charakteru zatrudnienia pracownika.
Opublikowane: 14.02.2016
Wcześniejsze emerytury dla mężczyzn po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.10.2007 r.
Artykuł omawia sytuację mężczyzn ubiegających się o wcześniejszą emeryturę po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13.10.2007 r., w tym szanse jej uzyskania.
Opublikowane: 12.02.2016
Czas pracy pracowników pełniących dyżur medyczny – część 3
W artykule kontynuowana jest problematyka czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej, dotycząca zagadnień związanych z maksymalnym wymiarem tygodniowego czasu pracy pracowników pełniących dyżury medyczne.
Opublikowane: 08.02.2016
Zmiana definicji dyżuru medycznego
W artykule omówiono zagadnienia związane z zakresem pojęciowym dyżuru medycznego na tle jego definicji zawartej w ustawie z dnia 30.08.1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej oraz w związku z nowelizacją tej ustawy dokonaną z dniem 1 stycznia 2016 r.
»eBooki

Jak bronić się przed mobbingiem 
Jarosław Marciniak

Dlaczego mobbing jest postrzegany jako coś odległego wręcz egzotycznego, chociaż aż 40% pracowników przyznaje, że jest molestowanych psychicznie?

Stan prawny na dzień 1.01.2006 r.

Zobacz wszystkie eBooki podział majątku Słupsk»


»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 42 | Wyświetlono: 1-10

Strona: 1 2 3 4 5 

Opublikowane: 14.03.2016
Okres wypowiedzenia a agencja pracy tymczasowej
Pracowałem przez 1,5 roku u pracodawcy A, który wynajmuje pracowników do pracy u pracodawcy B. Po upływie tego czasu pracodawca B zatrudnił mnie na czas nieokreślony. Po dwóch latach pracodawca B wypowiedział mi umowę. Jaki okres wypowiedzenia mi przysługuje?
Opublikowane: 08.03.2016
Urlop okolicznościowy a urlop wypoczynkowy
3 marca 2016 r. urodziło mi się dziecko. Przebywałem wówczas na urlopie wypoczynkowym, ustalonym do 7 marca 2016 r. Następnie na okres od 5 do 18 marca dostałem zwolnienie z tytułu opieki nad żoną. Pracodawca poinformował mnie, że mój urlop wypoczynkowy jest nadrzędny i go tracę, zaś urlop okolicznościowy muszę wykorzystać w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od urodzenia dziecka. Czy pracodawca ma rację?
Opublikowane: 08.03.2016
Ochrona przedemerytalna
Czy pracodawca może rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem, jeżeli w okresie wypowiedzenia osiągnie wiek ochronny o którym mowa w art. 39 Kodeksu pracy?
Opublikowane: 07.03.2016
Aneks zmieniający a rozwiązanie umowy
Chciałbym wypowiedzieć umowę o prace na czas nieokreślony bez zachowania okresu wypowiedzenia. Pracuję w firmie 3,5 roku. Umowy na czas określony były umowami na pełen etat. W momencie podpisywania umowy na czas nieokreślony pracodawca oznajmił mi że dostane umowę na 3/4 etatu przy zachowaniu wynagrodzenia i czasu pracy pełnego etatu. Czy mogę wypowiedzieć umowę bez zachowania okresu wypowiedzenia wobec ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika?
Opublikowane: 06.03.2016
Przejęcie pracodawcy w trakcie służby wojskowej
W chwili obecnej pełnię zasadniczą służbę wojskową. Mój zakład pracy został przejęty przez inną firmę. Do dnia dzisiejszego nie otrzymałem nowej umowy o pracę, gdyż jak twierdzi pracodawca nie jest im potrzebny taki pracownik. Co mam zrobić po zakończeniu służby wojskowej? Pragnę nadmienić, iż byłem zatrudniony na czas nieokreslony.
Opublikowane: 05.03.2016
Odpowiedzialność pracownika
Zatrudniliśmy pracownika na stanowisku windykatora. W skutek jego zaniechań doszło do przedawnienia długów na dosyć znaczną kwotę. Pragnę przy tym zauważyć, iż pracownik celowo wprowadził w błąd zarząd i biegłego, nie informując o zagrożeniu przedawnieniem tych długów. Czy można pociągnąć pracownika do odpowiedzialności materialnej?
Opublikowane: 10.02.2016
Odprawa emerytalna
W roku 1991 przeszłam na rentę inwalidzką, od pracodawcy nie otrzymałam odprawy rentowej. W chwili obecnej przechodzę na emeryturę, zakład pracy twierdzi, iż nie ma obowiązku wypłaty odprawy emerytalnej. Czy pracodawca ma rację?
Opublikowane: 08.02.2016
Koszt dojazdu do pracy
Pracuje w miejscowości położonej o ok 55 km (w jedna stronę) od mojego miejsca zamieszkania. Miesięcznie na bilety PKP wydaję około 420 zł. Czy są jakieś przepisy prawne które zobowiązują pracodawcę do chociaż częściowego zwrotu kosztów dojazdu do pracy?
Opublikowane: 27.01.2016
Dłuższy okres wypowiedzenia
W umowie o pracę zawartej na czas nieokreślony podpisałem klauzulę, iż umowa może zostać rozwiązana za trzy miesięcznym okresem wypowiedzenia. Czy jest dozwolone wprowadzania dłuższych okresów wypowiedzenia niż wynika to z Kodeksu pracy?
Opublikowane: 27.01.2016
Podnoszenie kwalifikacji
Zawarłem umowę o podnoszeniu kwalifikacji w której zobowiązuję się do przepracowania co najmniej 3 lat u pracodawcy. Tymczasem pracuję na umowę na czas określony, która kończy się przed powyższym terminem. Czy jeśli nie podpiszę kolejnej umowy będę musiał zwrócić koszty szkolenia?»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 36 | Wyświetlono: 11-20

Strona: 1 2 3 4 

Opublikowane: 03.01.2016
Porozumienie stron a odprawa
W moim zakładzie pracy nastąpiła likwidacja mego stanowiska pracy, zaproponowano mi pracę na innym – niższym rangą stanowisku. Czy mogę przyjąć zaproponowaną zmianę stanowiska i jednocześnie uzyskać odprawę zgodnie z ustawą?
Opublikowane: 02.01.2016
Wcześniejsza emerytura rencistki
Urodziłam się w 1953. Od 6 maja 1995 roku jestem na rencie III grupy. W 2002 będąc na rencie podjęłam pracę. Obecnie posiadam 27 lat składkowych i nieskładkowych. Czy przysługuje mi prawo do wcześniejszej emerytur?
Opublikowane: 31.12.2007
Umowa zlecenie a urlop macierzyński
Jestem zatrudniona na umowę zlecenie na okres 3 lat, pracodawca z tytułu umowy odprowadza składki na ZUS. Czy należy mi się urlop macierzyński oraz zasiłek chorobowy jeśli się rozchoruję?
Opublikowane: 31.12.2007
Czas pracy we Francji
Pracuję w Francji, od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie. Zauważyłem, że moi koledzy Francuzi na ogół kończą pracę wcześniej. Mam w związku z tym pytanie jakie normy czasu pracy obowiązują w Francji oraz jakie wynagrodzenie przysługuje mi za ewentualne nadgodziny?
Opublikowane: 30.12.2007
Ubranie robocze a czas pracy
Czy czas jaki poświęcam na przebranie się w ubranie robocze powinien zostać wliczony do czasu pracy?
Opublikowane: 22.12.2007
Urlop na żądanie
Czy w jednym kwartale mogę wziąć 4 dni urlopu na żądanie i czy pracodawca może go odmówić?
Opublikowane: 22.12.2007
Wcześniejsza emerytura artysty plastyka
Urodziłam się w 1953 r. Jestem artystą plastykiem, zawsze opłacałam składkę dla twórców, od 1,5 roku pracuję na umowę o dzieło. Czy w świetle obowiązujących przepisów będę mogła w 2016 r. przejść na emeryturę?
Opublikowane: 21.12.2007
Wypowiedzenie umowy o pracę przed dniem ochrony emerytalnej
W obecnym zakładzie pracuję ponad 10 lat. Od 1 sierpnia 2007 r. przebywam na zwolnieniu lekarskim, zakończenie leczenia przewidziane jest w połowie marca 2016 r. 1 kwietnia 2016 r. kończę 56 lat. Czy w tej sytuacji zakład pracy może mi dać wypowiedzenie?
Opublikowane: 19.12.2007
Zwrot kosztów szkolenia
Pracodawca wysłał mnie na szkolenie za które pokrył wszystkie koszty. Zawarł również ze mną umowę, iż zobowiązuję się do zwrotu kosztów szkolenie jeśli w ciągu 12 miesięcy od zakończenia szkolenie odejdę z pracy. Czy taka umowa ma podstawy prawne? Jakie zapisy ją warunkują?
Opublikowane: 15.12.2007
Praca w warunkach szczególnych a nadgodziny
Czy pracownik pracujący w warunkach szczególnych w systemie skróconego czasu pracy z tytułu narażenia na promieniowanie może pracować w nadgodzinach?»Pytania i odpowiedzi: radca prawny Słupsk

Ilość: 36 | Wyświetlono: 21-30

Strona: 1 2 3 4 

Opublikowane: 14.12.2007
Restrukturyzacja firmy jako powód zwolnienia
Pracodawca wypowiedział mi umowę o pracę. Jako powód podał restrukturyzacja firmy - tymczasem zmieniły się jedynie nazwy działów. Co w takiej sytuacji mogę zrobić?
Opublikowane: 13.12.2007
Przejęcie pracowników a dzierżawa zakładu
Wydzierżawiłem zakład produkcyjny. Dzierżawca wraz z zakładem przejął 10 pracowników. Obecnie kończy się umowa i dzierżawca twierdzi, iz to ja z powrotem przejmę pracowników. Czy dzierżawca ma rację?
Opublikowane: 07.12.2007
Urlop w okresie wypowiedzenia
Czy pracodawca zobowiązany jest na wniosek pracownika do udzielenia urlopu wypoczynkowego w trakcie okresu wypowiedzenia ?
Opublikowane: 07.12.2007
Praca w niedzielę
Dyrektor wezwał mnie do pracy w niedzielę na około 2 godzinny. Czy w zamian należy mi się cały dzień wolny?
Opublikowane: 03.12.2007
Egzekucja zaległego urlopu
Czy po 11 miesiacach po rozwiazaniu umowy o prace na zasadzie porozumienia stron, mamy szanse jako grupa 10 osobowa na odzyskanie roszczen finansowych - ekwiwalent za urlop wypoczynkowy?
Opublikowane: 28.11.2007
Zmiana sposobu wypowiedzenia umowy
W firmie pracuję od 2003 r. i jestem zatrudniony na czas nieokreślony. Znalazłem inną pracę, więc dnia 30.10.2007 złożyłem wypowiedzenie z uwzględnieniem trzy miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upływa ostatniego stycznia. Czy mogę skrócić wypowiedzenie dając następne z art. 55 Kodeksu pracy?
Opublikowane: 28.11.2007
Urlop pracownika prowadzącego własną firmę
Zatrudniam pracownika (umowa o pracę - pełny etat) który jednocześnie prowadzi działalność gospodarcza. Czy należy mu sie urlop wypoczynkowy
Opublikowane: 23.11.2007
Zawał serca a rozwiązanie stosunku pracy
Mój tata jest po zawale serca, którego doznał w trakcie wykonywania pracy. Czy po powrocie z pracy pracodawca może rozwiązać z nim umowę o pracę? Czy zawał serca może zostać uznany za wypadek przy pracy?
Opublikowane: 23.11.2007
Przedstawiciel załogi
Czy zastępca kierownika może zostać przedstawicielem załogi w rozumieniu ustawy o radach pracowniczych?
Opublikowane: 23.11.2007
Zatrudnienie cudzoziemca
Czy cudzoziemiec przebywający w Polsce na podstawie wizy turystycznej może ją przedłużyć z jednoczesną zamianą na wizę pozwalającą na podjęcie pracy?


»Pytania i odpowiedzi

Ilość: 36 | Wyświetlono: 31-36

Strona: 1 2 3 4 

Opublikowane: 13.11.2007
Oświadczenie lustracyjne
Pracodawca wezwał mnie do złożenie oświadczenia lustracyjnego. W jakim terminie powinienem wykonać powyższy obowiązek?
Opublikowane: 10.11.2007
Odpowiedzialność kierowcy za zużycie paliwa
Pracuję jako kierowca autobusu w PKS. Mamy tak zaniżone normy zużycia paliwa, ,że z trudem się wyrabiamy. Normy zużycia paliwa w/g fabryki są dużo wyższe. Mam pytanie czy prezes może tak zmniejszyć normę. Czy są jakieś przepisy które dają mu takie prawo?
Opublikowane: 30.10.2007
Nagroda jubileuszowa
Przez kilka lat pracowałem na pełnym etacie i 1/2 etatu w innym zakładzie pracy. W związku z tym mam pytanie czy do nagrody jubileuszowej można zsumować lata pracy na pełnym etacie i 1/2 etatu?
Opublikowane: 20.10.2007
Rozwiązanie umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego
Po powrocie do pracy z urlopu macierzyńskiego wręczono mi rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem bez podania przyczyny z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Jestem pracownikiem firmy od 27.05.2002 - pierwsza umowa była zawarta na okres próbny 3 miesięcy, następna na czas określony 3 lat, ostatnia na czas określony od 01.08.2005 do 31.07.2015. Czy w związku z zaistniałą sytuacją mam jakieś szanse na wygranie sprawy w Sądzie Pracy i wypłatę odprawy / odszkodowania?
Opublikowane: 20.10.2007
Odszkodowanie za rozwiązanie umowy o pracę
Zostałem zwolniony z pracy po bezzasadnym wypowiedzeniu przez dyrekcję, wyrokiem Sądu Pracy zostałem przywrócony do pracy na poprzednich warunkach . Otrzymałem 1 miesięczną pensje wyrównania a utraciłem około 10 000 zł z wypłat. Czy mogę się starać o dodatkowe odszkodowania ?
Opublikowane: 16.10.2007
Umowa o zakazie konkurencji
W roku 2005 zawarłem z pracodawcą umowę o zakazie konkurencji na okres trzech lat od daty rozwiązania stosunku pracy. W umowie nie przewidzieliśmy odpłatności z tytułu powstrzymania się od ww. działalności. W roku 2006 rozwiązałem umowę o pracę. Czy mogę domagać od pracodawcy jakiegokolwiek wynagrodzenia?adwokat Bytów, Suwałki, Miastko, czy Słupsk, to baza danych adwokatów występujących w danych mieście, to także bazy danych i książka telefoniczna szeroko rozumianej branży prawnej, także i komorników, np. komornik Słupsk

  • adwokat
  • rozwody
  • adwokat
  • odszkodowania
  • prawo spadkowe SĹ‚upsk
  • narkotyki adwokat

  • adwokat, radca, odszkodowania, prawo administracyjne, prawo cywilne, prawo karne, prawo pracy, prawo spadkowe